„Změňte Zákon o rodině,“ žádají politiky neúplné rodiny

- „Změňte Zákon o rodině,“ žádají politiky neúplné rodiny
Rubrika:  Rozhněvaná

„Změňte Zákon o rodině,“ žádají politiky neúplné rodiny

09.08.11, 07:04, autor: Plavovláska
V České republice žije na 560 000 neúplných rodin, ve kterých vyrůstá necelých 400 000 nezaopatřených dětí. Z důvodu nedokonalých zákonů, laxního přístupu soudů, institucí a obecně špatné vymahatelnosti práva se většina z nich potýká s řadou problémů. Tím nejpalčivějším a nejrozšířenějším je finanční nedostatečnost a sociální vyloučení. Jedna třetina neúplných rodin se pohybuje na hranici chudoby.

Čtenost -   Diskuze: (0
 

„Pořád dokola slyším, že si za to mohou samoživitelky samy, že si špatně vybraly partnera. Ale takové uvažování je naprosto liché. Úroveň rozvodovosti je 50 %, sňatečnost klesá, a to celosvětově. Uměle udržovat stav, kdy je za spojení spermie a vajíčka zodpovědný pouze jeden rodič, nejčastěji matka, je z mého pohledu výletem do středověku,“ říká po půlročním snažení domoci se slyšení u politiků Lucie Asenová, zakladatelka a předsedkyně Asociace neúplných rodin.

 

V České republice jsou průměrné alimenty ve výši 1 600 korun na dítě a měsíc, zatímco Český statistický úřad vyčíslil náklady na dítě na cca 7 000 korun, podle věku dítěte. Ročně je podáno na 1 200 žalob ve věci nehrazení základní vyživovací povinnosti. 38 % povinných, většinou otců, alimenty nehradí vůbec. 


Šťastní neplatiči dokonce mají právo platit podle svých sil a možností, nikoliv rozsudkem stanovenou částku. A v případě, že jsou za tento trestný čin odsouzeni k nepodmíněnému trestu, dluh je většinou smazán a pachatel osvědčen. Toliko jen malý výčet nespravedlivostí, které jsou denní realitou pro děti a rodiče v neúplných rodinách.


„Na základě znalosti soudní praxe jsme vypracovali základní body návrhu změn v Zákoně o rodině a tuto předkládáme vládě. Asociace neúplných rodin sdružuje řadu neziskových organizací a občanských hnutí, odborníků, jednotlivců i umělců, kterým není lhostejný život dětí a jejich práva. Nemůžeme dovolit, aby vláda dál zavírala oči před problémy stovek tisíců lidí. Naše návrhy oficiálně předložíme poslancům tento týden, tedy před zahájením výjezdního zasedání Ústavně právního výboru, které začíná dne 22. 08. 2011,“ dodává Lucie Asenová.

 


 
Návrh ANR na úpravu Zákona o rodině a soudní praxe z něj vyplývající

 


Valorizace ZVP
Žádáme, aby byla zákonem upravena valorizace ZVP podobně, jako je tomu v případě důchodů.


 
Splácení a úročení ZVP
Žádáme, aby dlužné částky ZVP byly úročeny stejně, jako je tomu u ostatních dluhů.
Rozsudkem soudu musí být určen dlužníkovi splátkový kalendář a stanovena výše splátek.


 
Podíl dítěte na životní úrovni rodiče
Žádáme, aby povinný rodič pravidelně předkládal doklady o výši svých příjmů, neboť často dochází ke změně příjmu povinného, aniž by toto bylo zohledněno při úpravě výše ZVP.


 
Změna zákona umožňující při výkonu trestu oddlužení povinného
Žádáme takové legislativní úpravy, které by vedly k tomu, aby v případě, že povinnému je uložen trest za zanedbání povinné výživy, nedocházelo zároveň k jeho oddlužení. Při přeměně původně uloženého trestu (podmíněně odloženého, obecně prospěšných prací apod.) na trest nepodmíněného trestu odnětí svobody se de facto tímto vykonaným trestem dluh maže.


 
Důkazní břemeno na straně povinného
Žádáme, aby bylo v zákoně ustanoveno, že dokazování nemožnosti hrazení ZVP ve stanovené výši je na straně povinného. Do pravomocného rozhodnutí soudu o změně nemá povinný právo jakýmkoliv způsobem je svým vlastním rozhodnutím měnit.


 
Náhradní výživné širší rodinou
Žádáme, aby v případě nehrazení ZVP ze strany povinného přebírala tuto povinnost jeho širší rodina, tzn. např. prarodiče, popř. manžel (ka).

 


Náhradní  plnění vyplácené státem
Žádáme, aby stát vytvořil podmínky pro náhradní plnění ZVP státem pro případy, kdy nebylo možné využít všech výše jmenovaných možností.

 

 
Zdroj: TZ
 
Profil blogu
Profil sekce "Rozhněvaná"
Profil blogu
Založen:
19.5.2008 12:58:38

Přístupů:
1123976

RSS:
Toplist